Pod 1 lần Vapmod V2 Squidrop 5K 5000 hơi

252,222

Link Vape 1 lần cùng hãng:

Vapmod Allspark 5K QD50

QD40 3000 hơi